НП „Бизнесът преподава“

НП „Бизнесът преподава“

НП „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Бизнесът в училище“

Цел на програмата: Повишаване качеството на преподаването и формиране в учениците на знания и умения в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите. Мотивиране на учениците за обучение в професии в областта на предприемачеството и STEM компетентностите. Проведеждане на семинари на тема: „Роботика“ за учители и ученици от бизнес представители по актуални теми за съответната предметна област в съответствие е утвърдените учебни програми.

Програмата се изпълнява през учебната 2022/2023 година

Общ брой участници: 40 ученика и 10 педагогически специалисти

Обща сума по програмата: 960.00 лв.

 

Роботика