НП „Изграждане на училищна STEM среда”

НП „Изграждане на училищна STEM среда”

НП „Изграждане на училищна STEM среда”

   За изграждането на STEM център "Красив, цветен и дигитален свят" е предвидено пълното реновиране на налична класна стая с обща квадратура 54 кв.м. , която се намира на 3-тия етаж в нашето училище. Помещението е избрано така, че да осигурява интегрирането на изграденият вече кабинет за моден и графичен дизайн, който е със същата площ -54 кв.м. В проекта се предвижда обзавеждане на кабинета с дизайнерски мебели, които да дават възможност за обособяването както на индивидуални, така и на групови места на зоните за активност. Предвидената в проекта настилка е - ламиниран паркет. Третият етаж позволява изграждането на компютърен кабинет със съответната насоченост, тъй като не включва монтаж на тежки машини и не изисква пренос на голямо количество материали. За изграждането на STEM центъра е необходимо закупуването на 21 нови компютърни конфигурации с параметри и видеокарти, позволяващи използването на заложените в проекта софтуери - CorelDrow и Photshop. Необходима част от оборудването е и плотер за рязане на силует, принтер за директен печат върху текстил, преса за трансфериране и консумативите за тях.
   Изброените машини и софтуер гарантират успешното адаптиране на учениците към производствената среда, за която усвояват съответните умения. От друга страна се изграждат кадри за защитена професия, която към момента се изучава в единици професионални гимназии. Създаването на STEM центъра в нашето училище гарантира осигуряване на уникални кадри за промишлеността в нашата област. Предвидените компетентности ги правят пригодни и за изискванията и на други професии от бъдещето. Също така придобитите умения могат да се интегрират успешно и с другите направления, които се изучават в момента. Проектираната среда подпомага повишаване на нивото на усвояване на учебното съдържание и мотивацията на учениците за реализация и по-нататъшно развитие на професията.

   Професията Десенатор на текстил е основната причина да се включим в проекта. Към момента учебното съдържание не съответства на реалната обстановка в производството. В община Пловдив има достатъчно предприятия, които са модернизирали производствения си процес и усвояването на специалността "Компютърно проектиране и десениране на площни тъкани" в този си вид не отговаря на техните потребности. При детайлното разработване на проекта и в дискусия с преподавателите, ангажирани в него се наложи разширяването на площта на учебната стая чрез присъединяването на хранилищито. Така общата площ на помещението стана 80 кв.м. Това дава възможност за обособяването на няколко учебни зони и едновременното възлагане на различни задачи на няколко групи. STEM центъра е проектиран така, че да дава възможност на учениците сами да формират дизайна на стаята, съобразно поставените задачи. Предвидени са мобилни маси с възможност за формиране на групи. Предвидено е съответно окабеляване за различните формации. Оформени са два типа работни кътове със съответното оборудване, които да дават възможност за изпълнение на съвсем различни типове задачи. При усвояване на професията Десенатор на текстил, освен компютърни умения е нужно да се формират цветоусещане и художествено десениране. За това сме предвидили в крайния етап от завършване на проекта, учениците активно да участват в дизайна на стаята, в решаването на цветовата гама и оформлението на пространствата. За стените са предвидени декоративни пана решени в различна цветова гама. Част от тях ще бъдат изработени от плоскости - като етажерки, друга част ще се изработят от учениците, като декоративни рисунки от кожа и текстил. Предвидили сме периодичната им смяна. Изграждането на STEM център ще доведе до излизане от стереотипа на досегашното преподаване на учебното съдържание. Предвидили сме интегрирането на останалите специалности при изпълнение на общи проекти. Това е напълно постижимо при специалностите, които се изучават в гимназията. Създаването на различна среда ще доведе до по-висока мотивация на учениците, по-висока посещаемост, по-добро усвояване на учебното съдържание. Учебното съдържание включва иновативни моменти - като усвояване на нови технологии и работа с дизайнерски програми. Интегрирането на компютърните компетентности с художествени умения и цветови решения ще допринесе за адекватна и съвременна реализация учениците на трудовия пазар. Предвидени са конкретни модули, които да осъвременят учебното съдържание. Адекватността на обучението в STEM центъра дава практически умения за съответната специалност и гъвкавото ѝ съчетаване с останалите специалности в нашето училище. Предвидените на този етап предмети са:

  1. Цветознание
  2. Композиция
  3. Текстилно багрене и печатане
  4. Проектиране и десениране на тъкани площи
  5. Композиция на текстилната рисунка
  6. Компютърен софтуер в десенирането
  7. Компютърна графика 

   Проектът предвижда 100 % интеграция на учебното съдържание, чрез нов и иновативен подход при преподаването и при усвояване на задължителните знание и умения, като разширява възможностите за реализация в съвременния трудов пазар. STEM центъра предвижда интегрирането на специалности, като дава възможност на учениците сами да проектират и изработват униформите си, спортни облекла и аксесоари в затворен цикъл. Така се гарантират и междупредметните връзки в професионалното обучение при нас. Наличната техника дава възможност за реализация на така заложения проект. В нашето училище няма изградена среда, която да подготвя учениците за реалната им реализация. Машините, с които се провежда обучението отдавна са излезли от употреба в реалната индустрия. STEM центъра е проектиран така, че да ги мотивира и изгради в тях усещането за съпричастност. Целта е да бъдат извадени от досегашната среда и начини на преподаване и да изгради в тях критично мислене. Проектирането на STEM центъра предвижда успешно завършилите ученици да имат широк спектър на реализация в професии като: - компютърен десенатор на текстил; дизайнер; графичен дизайнер; възможност за работа в печатната индустрия, интериорния и пространствения дизайн. Усвояването на заложените дигитални умения и уменията за справяне с проектни задачи ще направи учениците готови и желани кадри за пазара на труда.

   Реализацията на STEM центъра прави нашето училище адекватно и конкурентно способно на пазара на труда. Повишава практическите способности на учениците и преподавателите. Училището ще стане по-конкурентно и по-желано за учениците в нашия град и ще даде възможност в един дългосрочен план да се обособят и паралелки за дуално обучение - подкрепени от реалния бизнес. STEM средата се фокусира върху участието на ученика в преподаването на учебно съдържание; достигане до нови способности на всеки един ученик чрез преживяване при изпълнение на проекти; изграждане на качествено нови компетентности в децата и възможността им за пълноценна реализация; формира съзнание на отговорни и с възможност за реализация личности; дава възможност да всеки един от тях реално да живее в качествено нова среда и да я доизгражда и развива.

STEM центъра ще даде възможност на учителите да изградят трайни и онагледени междупредметни връзки, ще повиши и тяхната дигитална компетентност и екипна работа. STEM центъра ще помогне на училищната общност да премине от света на "старите занаяти" в света на дигиталната действителност, чрез разкриването на нови възможности за съпреживяване и участие в нови проекти. Повишаване на заинтересоваността в уязвимите групи при учениците. Така училището ни ще стане актуално за трудовия пазар за реализацая на учениците - сега и в бъдеще.