НП "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие", Модул 1 и 2 "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието"

Цел на програмата: Мотивиране на учителите да създават и прилагат подходящи методи на преподаване; създаване на методология за учители за преподаване в STEM среда. Чрез посещенията в иновативни училища, учителите и учениците ще наблюдават добри практики в STEM среда в областта на природните науки, математиката и технологиите с цел повишаване на образователните резултати на учениците, придобиване на трайни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката и кариерното ориентиране на учениците.

Партньори по програмата: Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - гр. Бургас.

     Начало: 01.09.2022 г.

     Край: 31.08.2023 г.

 

Обща сума по програмата: 2 583.00 лв.

Общ брой участници: 4-ма педагогически специалиста и 4-ма ученика

 

Мобилност в ПГМЕЕ - гр. Бургас

Мобилност в Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - гр. Свищов