Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран по Програма „Образование“ 2021 - 2027

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран по Програма „Образование“ 2021 - 2027

Дейност 3. „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование“ – обзавеждане/обновяване на специализиран кабинет за допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците.

Дейност 4. „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“ за учебната 2023/2024 година.

  • 3 групи по БЕЛ и 3 групи по математика за подготовка за Национално външно оценяване на ученици от VIII – X клас;
  • 2 групи по БЕЛ за подготовка за Държавни зрелостни изпити на ученици от XI и XII клас.