НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
  • Дейност „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование, както и  подкрепа  на  съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес“ – интерактивен дисплей, в размер на: 7 500 лв.
  • Дейност „Средства за софтуер за професионално обучение“, в размер на: 7 824 лв.
  • Дейност „Средства за електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП“, в размер на 900 лв.
  • Дейност „Средства за интернет свързаност на училища, ЦПЛР и ЦСОП“, в размер 360 лв.