НП „Без свободен час“

НП „Без свободен час“

НП „Без свободен час“

Модул 1 „Без свободен час в училище“

Начало: 01.11.2023 г., край: 31.10.2024 г.

Цели на програмата:

Осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за заместване на отсъстващи от работа учители във връзка с ползването на отпуск за реално проведени учебни часове в училищното образование.

Очаквани резултати:

Учениците да нямат свободни часове и да се осигурява 100% заместване на отсъстващи учители.