НП „Професионално образование и обучение“

НП „Професионално образование и обучение“

НП „Професионално образование и обучение“,
Модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“ 2023 г.
Начало: м. септември 2023 г., край: 31.08.2024 г.
Финансиране: 67 033.35 лв.
Цели на проекта:
1. Модернизиране на образователната среда за учениците от специалност: „Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия“
2. Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия и улесняване на реализацията на учениците на трудовия пазар.
3. Създаване безопасна, естетична и ергономична среда за обучение.
4. Повишаване относителният дял на реализираните ученици, завършващи специалност: Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия на пазара на труда.
5. Успешно партньорство с фирма „Нематекс“ ЕООД, чрез дарение на 3 машини и чрез провеждане на учебна и производствена практика в реална работна среда.
Очаквани резултати:
1. Възможност за работа с най-новото техническо оборудване: Модернизиране оборудването на 12 работните места за учениците и доставка на висок клас машини и съоръжения, използвани в обувната промишленост
2. Постигане на по-добри практически знания и умения по учебна практика, чрез иновативни и интерактивни методи на обучение, чрез дигитализация на процесите.
3. Обновяване на интериора, шкафове, столове, работна маса за разкрояване, ергономично осветление, специална подова настилка и освежаване на интериора, удовлетворяващи изискванията на съвременна учебна работилница, доближаваща се в най-голяма степен до реална работна среда.
4. Придобиване на професионални компетентности в реални работни условия. Осигурени 30 работни места за практическо обучение на 30 ученици от специалност: „Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия“ на реални работни места, с модерно оборудване, във фирмата партньор, с предмет на дейност в областта на обувното производство на основание сключен договор.
5. Създаване на пряка връзка между ученици и работодатели и придобиване на професионални умения в реалната работна среда при провеждане на производствените практики.
6. Да се подпомогне социализацията на учениците от уязвимите групи, чрез повишаване на тяхната мотивация за учене и интегрирането им в реална работна среда.