НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“,
Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ 2023 г.
Начало: м. септември 2023 г., край: 31.08.2024 г.
Финансиране: 8 632.00 лв.
Обхват ученици: VIII – XII клас – 250

Създаване и обособяване на три кабинета /по история и цивилизации, география и икономика; по български език и литература, по предметите от направление философия/ с обособени „кътове за четене“, посветени на: краеведството, философията и литературата. Създаването на обособени кабинети с различни „кътове за четене“, снабдени с достатъчен брой книги, игри и неоходим интериор, ще осъществи обслужване на образователния процес, който ще обезпечи и подпомогне постигането на държавните образователни стандарти, съобразни с учебните програми и училищните учебни планове.
Цели на проекта:
- да бъдат притегателен център за учениците с различен етнос и социален статус;
- да подпомагат учебния процес;
- да насърчават четенето и грамотността;
- да развиват критическо мислене и умения за разрешаване на проблеми;
- да подкрепят професионалното развитие на учителите;
- да създават интерес и любов към и краеведските, философските и литературните;
- да опознаят културното и историческото наследство на България;
- да развиват креативността и въображението;
- да насърчат участието на учениците в конкурси, състезания, литературни четения, дебати, рецитали и др.
Очаквани резултати, свързани с учениците:
- да умеят да изразяват свободно себе си като знанията от книгите им вдъхва самоувереност и стремеж за нови знания;
- да умеят и да разбират потребността от четенето на книги с разбиране;
- да умеят да се изразяват грамотно;
- да знаят и уважават културното многообразие в България;
- да ценят краеведството, литературата и философията като блестящи хуманитарни науки, дали много на ценителите на знания;
- да общуват свободно по между си, да създават приятелства;
- да се чувстват уютно, в безопасност и спокойни в училищната среда;
- да имат доверие към учителите и институцията.

Обновените кабинети по "История и цивилизации и география и икономика", "Философия, психология и гражданско образование" и "Български език и литература" са аранжирани с различни кътове за четене и дискусии, снабдени с книги, образователни игри и пособия. В тях учениците се чувстват уютно и имат възможност да изучават материала по интересен и интерактивен начин. С обновяването на кабинетите се стремим да създадем стимулираща образователна среда за нашите ученици, където те да се чувстват мотивирани да учат и да общуват на различни теми от учебното съдържание.